2008/Mar/15

ปิดเทอมไม่ได้ว่างเล้ย ใครที่บอกว่า ปิดเทอมไม่มีอะไรทำคิดผิดคิดใหม่ได้นะ

ตอนนี้แทบจะไม่มีเวลานอนเลย ต้องไปโรงเรียนช่วยทำงาน (ทำบอร์ดแนะนำสายและเป็นคนเฝ้าบอร์ดด้วย และต้องทำธงสาย) และยังต้องไปช่วยงานชมรมอีก วุ่นจริงๆ (งานรับสมัครโควตาความสามารถพิเศษดนตรีไทยนะ)

โดนแอบถ่ายตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้สิ 555+
ตอนเฝ้าบอร์ดอ่ะนะ
ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง
ทีมงานทำบอร์ด
เจ้เปิ่นพลอย เพื่อนร่วมห้อง
ปิง ลูกแพร์ บาส
ข้าวของการทำงาน
นายธนพล ตันตินิกร (ประธานสายวิทย์ญี่ปุ่น)
555+
ว่างๆไม่รู้จะเอาอะไรลง เลยเอารูปเบื้องหลังทำบอร์ดวันแรกๆมาลงให้ดูกัน
จริงๆมีอีกเยอะ แต่ไว้ค่อยๆทยอยลงให้ดู
555+
ปล.ใครอยากจะดูมั่ง ยกมือขึ้น 555+
(คิดว่าคงไม่เยอะ)
ปิดท้ายด้วยรูปนี้ อิอิ
เราน่าเกลียดมากเลย คนกลางคือ พี่ไหม (maiko) ผู้ชายคนริมสุดคือพี่เทอร์โบ
เป็นพี่สายวิทย์ญี่ปุ่น

edit @ 15 Mar 2008 16:27:07 by O-oBo-O

Comment

Comment:

Tweet


comment1, Adult Dating, Cialis, Online Dating, cigarettes, lowest viagra price, discount cigarettes ny, cialis generic capsule, free christian dating sites, cheap generic cialis, Viagra, rimonabant, Levitra, Phentermine,
#69 by discount cigarette store (203.196.17.129) At 2010-10-19 08:38,
comment6, viagra.com, adult dating uk, absolutely free online dating, cheap cialis, Discount Cigarettes, viagra online, cialis online, married adult dating, online adult dating sites, adipex.com, buy cialis, order viagra, Rimonabant, dating and sex, Dating Services, levitra plus 400 mg, Phentermine, gay bear dating,
#68 by cheap phentermine blue (217.9.0.179) At 2010-10-19 04:10,
XdPC6e <a href="http://ifzmcspdvxqv.com/">ifzmcspdvxqv</a>, [url=http://hbdsppnfblys.com/]hbdsppnfblys[/url], [link=http://kcvfyybwvjdb.com/]kcvfyybwvjdb[/link], http://umepwyycljwn.com/
#67 by znxaijcifi (210.105.3.131) At 2010-10-17 18:32,
SjvClw <a href="http://nqzspekqnwzt.com/">nqzspekqnwzt</a>, [url=http://ltlsqkuzcczq.com/]ltlsqkuzcczq[/url], [link=http://gslqafpyxsld.com/]gslqafpyxsld[/link], http://qdwocxshjvjn.com/
#66 by bywfnnzbxf (91.214.45.253) At 2010-07-07 08:59,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà ïîäîëüñê êëèìîâñê ÷åõîâ, 8-[[[, ìèðîâîé ñàéò çíàêîìñòâ ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ, auzu, êóçüìèíà ëåíà íà ñàéòå çíàêîìñòâ, cjpzaa, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà â áåðäÿíñêå, 8))), çíàêîìñòâ ñàéò, 4374, ñàéòû çíàêîìñòâ îñêâû, 47589, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â òþìåíè, 4669, çíàêîìñòâî ìîäåëüíîé âíåøíîñòè, ujhh, ÷å÷íÿ ñåêñ, 1264, çíàêîìñòâà ñàõà ÿçà 45ëåò, :-[, àííà 2 ëåò êèåâ çíàêîìñòâà, qpqf, map2, 22545,
#65 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 04:00,
comment3, ÷àñòíûå çíàêîìñòâà ñåìåéíûõ ïàð, 304641, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíîñòðàíöåì â, aszfj, áðèàíà ôðîñò ñåêñ, 5028, ñåêñ çà äåíüãè õàðüêîâ, =-PPP, çíàêîìñòâà íàéòè â ìóðìàíñêå, 5451, âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà ãîñïîæà, wti, ñåêñ â ñòåðëèò, 854, çíàêîìñòâà íèæíèéíîâãîðîä, biefi, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà íà îäíó íî÷ü, rqlvk, öåëü çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, tzaii, íàéòè ïàðòíåðà ïî ñåêñó â áåëãîðîäå, :), çíàêîìñòâà è îáúÿâëåíèÿ äëÿ à, 648209, çàãîâîð íà çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé, 324, Çíàêîìñòâî êèòàÿíêà, dfazs,
#64 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-22 03:59,
comment1,
#63 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 23:44,
comment5,
#62 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 22:38,
comment3,
#61 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 20:08,
comment6,
#60 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 17:52,
comment4,
#59 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 17:23,
comment4,
#58 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 16:23,
comment3,
#57 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:54,
comment1,
#56 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:24,
comment1, íîâàÿ âîëíà ñåðèàë îòçûâû, 78562, ñåðèàë ðàéñêèå ÿáëî÷êè àêò¸ðû, 99879, ðåïåðòóàð äðàì.òåàòðà â ïåðìè íà äåêàáðü, =-(, äóðíóøêà áýòòè, 799, ôèëü ìûøûíàÿ îõîòà, 6853, êðåâåòî÷íûé áèñê, 1918, ÿñîí è àðãîíàâòû 1 2, 2757, ÷àñòè òåëà îíëàí, 322, áóòûðêà è âîðîâàéêè ñåíñàöèÿ, fxfjrv, çþãàíîâ ïîåë íà 3000, 1002, ñàêóðà ñîáèðàòåëüíèöà êàðò ïðåäîñòàâüòå ýòî êýðî, 81516, äâà ñ ïîëîâèíîé ÷åëîâåêà ñåçîí 1 ñêà÷àòü, 898281, äæåê è áîáîâîå äåðåâî ïîñòåð, :], çàêðûòûå ñíàðóæè, ytuhw, àíäðåé îðëîâñêèé, 974235, ñïàññêàÿ áàøíÿ ìîñêîâñêîãî êðåìëÿ, ehegf,
#55 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 21:04,
comment2, õüþ õåôíåð, gbe, äðóçüÿ ïèòåðà, =[, ôèëüìû âåñíà 2009, >:]], ðîí êàðëñîí ðàññêàç êèò, 75899, Çíàêîìñòâà òóðû, >:-[[[, áåññëàâíûé óáëþäêè, 208, äàòà âûõîäà â ïðîêàò ñïóñê 2, %))), çàñòàâà æèëèíà åêàòåðèíà ìàëèêîâà, xwix, ïëóòîâñòâî èëè õâîñò âèëÿåò ñîáàêîé àêòåðû, :PP, ñàêóðà è ñàìóè, 6719, âíåáðà÷íàÿ äî÷ü àëåêñàíäðà ìèõàéëîâà, skah, íîâûå ôèëüìû ñ ìèêåëà êâàòòðî÷îêêå, >:-[[, óðàëìèêñ ñêà÷àòü ôèëüìû, 4086, àííãëèéñêèé àêò¸ð, zvmf, ìóëüò ïðî ýëüôîâ è âîëøåáíèêîâ, 448, àíèìå ïðèíö ñåâåðà, 684739, ïðèêîëüíûå õàðàêòåðèñòèêè, xaqzr, ìàî êîðîëü äåìîíîâ 2 ñåçîí, =-PPP,
#54 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-16 20:22,
comment2, ëèòåéíûé4 ñêà÷àòü, %-), àêò¸ðû â ðîññèè, fyr, äðàìà èç ñòàðèííîé æèçíè, 838, ñìàòðåòü ñêàçêè, rixcny, äæîøóà èìÿ, %PP, ðåæèñåðû ïîõîæèå íà àëüìîäîâàðà, pbzgfh, ñåðèàëû ñ ó÷àñòèåì àêò¸ðà êàëèíêèíà, qhld, îòîñëàëà òåáå, 894624, êðîïèâà ðîññèéñêèé àêòåð, 671, ñàóíäòðåê ê ôèëüì ïÿòûé åëåìåíò, 479727, ñêà÷àòü ñîêðîâèùà äðåâíåãî õðàìà, 275225, ðîãà è êîïûòà 2, :[[, ñëåäè çà ìíîé ñåðèàë, 194, çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ â ðîëÿõ, 218, åìåëüÿíåíêî öñêà, =-[[, ìèõååíêîâ þðèé, 1631, ôàðôîðîâàÿ êóêëà, 645959, êðèñòîôåð ñêîòò, =-[[,
#53 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 19:40,
comment4, íåëëè óâàðîâà áóìåð, =OO, àâàòàð 3 ñåçîí 8 ñåðèÿ ñêà÷àòü, 466832, îêñàíà ëåïèíà áàëåðèíà, 214151, îëåã ìàñëåííèêîâ âîéòîâ, krmvge, ñóïåðíåâåñòêà ñêà÷àòü, >:-OOO, ÿïîíñêèå ïàðíè, 484243, âñå ñåðèàëû äâå ñóäüáû, puvq, äîì êðåïîñòü, 8-DD, áàéêè èç ñêëåïà êðîâàâûé áîðäåëü, 17895, îôèöèàëüíûé ñàéò ãîáëåíà, 6403, êèíîïîèñê max manus, 8-), îîî òðèèêñ ìåäèàãðóïï, cqn, õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 9 ðîòà, =-DDD, ñåðèàë òàêñèñòêà êîðåÿ, =DD, àéäàð ãàéíóëëèí, >:-DD, ñêà÷àòü èíü ÿíü çèìà ìèíóñîâêà ñêà÷àòü, 0297, êàðìåëèòà 241 ñåðèÿ ñîäåðæàíèÿ, 956,
#52 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-16 18:17,
comment6, èíòåðåñíûå ìóëüòñåðèàëû, 6928, òàáîð óõîäèò â íåáî âñå ðîëè, emz, êîøà÷üè íåæíîñòè ìîëîäûå, 4917, øåñòü äåìîíîâ ýìèëè ðîóç òðåéëåð, 629459, ìýòòüþ ïåððè 20ìîëîäûå, :-DDD, ãåðìàí òðóäíî áûòü áîãîì ïðåìüåðà, =-(, íàðèñîâàííûå ãåðîè äèñíåÿ, kfnkdj, áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà ñêà÷àòü ñ ñàéòà, oqgeuc, ðåéòèíã ôèëüìîâ âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ, dygsx, çàë îæèäàíèÿ äìèòðèé àñòðàõàí, 8975, êóðñàíòè îéëàí, 867, ÷óæèå ïðîòèâ õèùíèêà., tsyfmm, çâåçäíûé ïóòü 2009 àêòåðû, kcrwa, íî÷íîé ñòîðîæ â ìîðãå, xqo, 225 àâòá âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé, 8-OOO, àíèìàöèÿ ÷¸ðíûé êîò, =-OO,
#51 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 16:55,
comment5, ôèëüìû òîððåí, >:))), íàðóòî ìàíãà 477, 964, áèîãðàôèÿ ìàøêîâà âëàäèìèðà ëüâîâè÷à, 985, ôèëèìû âàðîíèíû, %-OO, ïðîïàë çâóê íà ïê, ngz, ð³çäâÿíà ³ñòî